[Intro]
I’ve lived long enough
Long enough in shame
Long enough
Long enough in shame

[Verse 1]
I live in a world that I’m not a boy or girl
I’m not alone, not human or animal
Truly would you die for me, die for me?
You know I’d die for you
Sorry, never thought I’d fall in love with my best friend

[Chorus]
After everything you’ve done
I know I’m the only one
Who’s bad for me, bad for me, bad for me

[Verse 2]
You crash into my vision like a spirit with no latitude
No need to understand anything as long as I do
For the life of me, life of me, life of me
I chose to care for you
Kinda always knew I’d found love with my best friend, Jordan

[Chorus]
After everything you’ve done
I know I’m not the only one
Who’s bad for me, bad for me, bad for me
There’s nothing left to say
There’s no blood left in my veins
‘Cause I’m bad for me, I’m bad for me, so bad for me

[Outro]
I’ve lived long enough in shame, long enough in shame, long enough in shame
I’ve lived long enough in shame, long enough in shame, long enough in shame
I’ve lived long enough in shame, long enough in shame, long enough in shame
Long enough in shame, long enough in shame
I’ve lived long enough in shame, long enough in shame, long enough in shame
Jordan (x4)
[Chorus]
You gonna make me put you in a suit and tie
Steady speakin’ ’bout my work but its not your business
You ain’t about no business
Some niggas talk like bitches
You ain’t part of the mafia
And its hard to keep it mafia
We got a lots of niggas, mafia
We gon’ give my niggas the business

[Verse]
I don’t have a dime I just keep it look
Bitch I’m broke why you mad?
Get that money out your ass
Open your eyes you is not her
I won’t give a bitch a bag
Got a go call [?]
’cause I’m walking with a limp that don’t mean I pimp
Man I hope she ain’t mad I am not him

Ray, hes my nigga he say we ain’t shit
Tryna do it for a nigga that we can’t forget

Run my life up in the sack don’t feel the same without my nigga here
We jump in the same gang for a 100 years
Man I swear I haven’t cried in 100 years
Last night a nigga cried about 100 tears
Tell the hoes I need 40
Tell them all I want 40
You can be broke like you Nike boomer Jordan
Man I swear without my Ray, my life’s boring

Got a gold bank, got a gold check
Gotta keep it mafia with all the hoes

I was about to hit my Ricky
Pulling up in the 50
I was swerving through the traffic
Rollin’ but then I had to pass it
We been breaking down that backwood
I’ve been into selling that good
If you with me then you’re that good
Yeah yeah

[Chorus]
You gonna make me put you in a suit and tie
Steady speakin’ ’bout my work but its not your business
You ain’t about no business
Some niggas talk like bitches
You ain’t part of the mafia
And its hard to keep it mafia
We got a lots of niggas, mafia
We gon’ give my my nigga the buisness
[Chorus]
You gonna make me put you in a suit and tie
Steady speakin’ ’bout my work but its not your business
You ain’t about no business
Some niggas talk like bitches
You ain’t part of the mafia
And its hard to keep it mafia
We got a lots of niggas, mafia
We gon’ give my nigga the buisness


[Intro: Gucci Mane]
It’s Gucci
Fifth Harmony

[Verse 1: Lauren]
I need somebody with some patience
‘Cause you know I got a temperament
And yeah, you got a reputation
Nothin’ that a little love can’t fix
There ain’t no kind of situation
Where I wouldn’t cross a line for you
FBI interrogation
I would get up there and lie for you

[Pre-Chorus: Dinah]
When push come to shove
You show me love
When push come to shove, ayy

[Chorus: Lauren & Normani]
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you

[Verse 2: Normani]
You the type that I could bake for (bake for)
‘Cause baby, you know how to take that cake (cake, cake)
And I’m the only one you wait for
‘Cause baby, you know that I’m worth that wait

[Pre-Chorus: Ally & Lauren]
When push come to shove
You show me love (you show me love)
When push come to shove, ayy

[Chorus: Lauren, Normani & Gucci Mane]
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down (it’s Gucci)
I’m gon’ keep lovin’ you

[Verse 3: Gucci Mane]
It’s like Bonnie and Clyde just walked in
A gangster and his bride just walked in
We on the same team and we ballin’
Got me showin’ off my ring like I’m Jordan
And I’mma hold you down like you hold me
And I’ll never tell a soul what you told me
When I was sittin’ in the cell is when you showed me
It takes a real one to put up with the old me
That’s why you in the coupe with the low seat
That’s why we at the game on the floor seats
My diamond that they seein’ from the nosebleeds
You make a man feel like he won a trophy

[Chorus: Lauren + Normani & (Lauren) & (Ally) & (Normani) & (Dinah)]
(Long as you’re holding me down,) down, down
(I’m gon’ keep lovin’ you down,) down, down
(Long as you’re holding me down,) down, down (Imma love you down)
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
(Long as you’re holding me down,) down, down (yeah)
I’m gon’ keep lovin’ you (down, down, down, down)
Long as you’re holding me down, down, down (I’m gon’ love you down)
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down (Long as you’re lovin’ me boy)

[Outro: Lauren]
I’m gon’ keep lovin’ you


World wide tour yayayaya yaya
Kàn shénme 6 nǐ hé wǒ zǒu yī bō
Xiōngdì yìqì wǒmen de crew bù tài jiǎng dàolǐ
Only on me know
Wǒ de flow cónglái dōu bàolì
Dōu shì yīgè mèngxiǎng dōu shì yīgè múyàng
Big house big dreams
Wǒ hé nǐ dōu yīyàng
Shéi yòu bù xīwàng yǒu mula nàme duō
Shéi yòu bùxiǎng měitiān chūmén kāi pǎochē
It was all a dream
Used to read word up magazine biggies thang
Nǐ hé wǒ dū kěyǐ
Wǒ fēijī fēi dào mǎdélǐ
Wǒ kāikǒu jiùshì zhìmìng yī jī
Wǒ kāikǒu nǐ yǐ zuòyǐdàibì
Ráoshé dàizhe xuánlǜ nǐ shuō 666
Ayo I invented this flow 66
The world be the kitchen
I be the chef cookin the oven steph curry them refs
No pain no gain rain the trey
Fall back and fade away triple team mvp
Call me the legacy
Wǒ chūmén yào sīrén fēijī
Chūmén yào dài rolies bvlgaris
Shōucáng de jordan zuì hǎo hézuò supreme
Only f**k with mother f**kers on the first team
World wide tour yayayaya yaya
Kàn shénme 6 nǐ hé wǒ zǒu yī bō
Xiōngdì yìqì wǒmen de crew bù tài jiǎng dàolǐ
Only on me know
Wǒ de flow cónglái dōu bàolì
Dōu shì yīgè mèngxiǎng dōu shì yīgè múyàng
Big house big dreams
Wǒ hé nǐ dōu yīyàng
Shéi yòu bù xīwàng yǒu mula nàme duō
Shéi yòu bùxiǎng měitiān chūmén kāi pǎochē
Nǐ shǎ dào kàn bù chū wǒ de shílì
Kàn bù chū zhōngguó zài bāng nǐ juéqǐ
Nǐ yǐwéi zìjǐ bèi táotài wěiqu
Kàn bù chū rùwéi zhě gèng yǒu shílì
Kàn nǐ zhàn zài zhèlǐ diss diss chǒulòu múyàng
Yǎngài bùliǎo nǐ nèixīn rén mó gǒu yàng
Rollin eyes rollin dies doubt me twice popped me nice
And I knew to get back at once that my dream no one can slice
Wǒ xiōngdì yìqì
Qǐng nǐmen kàn xì
Xǐnǎo de xuánlǜ xiàng zhè qīngpén dàyǔ
Wǒ xiězhe qíngxù
Wǒ xiōngdì yìqì
Qǐng nǐmen kàn xì
Wǒmen tài duō huǒlì wǒmen dàibiǎo holy
Nǐ bù bèi kǎolǜ
Don’t fk with my s**t
Wǒ liànzi bù xián duō wǒ zhōngdiǎn cóng bù tuō
Yǒu yíhàn bùyòng shuō kàn shéi bǎ nǐ dài huǒ
Carry
World wide tour yayayaya yaya
Kàn shénme 6 nǐ hé wǒ zǒu yī bō
Xiōngdì yìqì wǒmen de crew bù tài jiǎng dàolǐ
Only on me know
Wǒ de flow cónglái dōu bàolì
Dōu shì yīgè mèngxiǎng dōu shì yīgè múyàng
Big house big dreams
Wǒ hé nǐ dōu yīyàng
Shéi yòu bù xīwàng yǒu mula nàme duō
Shéi yòu bùxiǎng měitiān chūmén kāi pǎochē


[Verse 1: Camila Cabello]
Baby, what’cha say?
I ain’t here to, I ain’t here to conversate
Baby, I don’t play
From Miami, causin’ trouble in LA
Rowdy, Tennessee
If I don’t send for you, best not come for me
Jordan, twenty-three
Guarantee you’re gonna wanna leave with me

[Pre-Chorus: Camila Cabello]
I got that li-li-li-like

[Chorus: Camila Cabello]
Pull up, pull up, pull up straight from Tokyo
You cannot believe it when we come through
Woo, my God, you look good today
Woo, my God, you look good today, yeah
Back up, back up, back up, do it slow-mo’
When she drop, it bounce back like a yo-yo
Woo, my God, you look good today
You look good today, yeah
Oh my God

[Post-Chorus: Quavo & Camila Cabello]
Oh my God, yeah (uh)
Oh my God, you’re awesome (oh my God)
Oh my God, yeah (uh)
Oh my God, you’re awesome (oh my God)
Oh my God, yeah (uh)
Oh my God, you’re awesome (oh my God)
Oh my God, yeah

[Verse 2: Camila Cabello]
Ice cold like my drink
Lose your concentration when you take a sip, yeah (sip it, sip it)
Cyclone, make it spin
‘Cause all I, all I, all I, all I do is win

[Bridge: Camila Cabello]
Yeah, I’m cut like a diamond, I’m cold
4 A.M., bloom like a rose
Girls like the summer, we’re gold, uh

[Pre-Chorus: Camila Cabello]
We got that li-li-li-like

[Chorus: Camila Cabello]
Pull up, pull up, pull up straight from Tokyo
You cannot believe it when we come through (yeah, yeah)
Woo, my God, you look good today
Woo, my God, you look good today, yeah
Back up, back up, back up, do it slow-mo’
When she drop, it bounce back like a yo-yo
Woo, my God (my God), you look good today
You look good today, yeah
Oh my God

[Post-Chorus: Quavo & Camila Cabello]
Oh my God, yeah (uh)
Oh my God, you’re awesome (oh my God)
Oh my God, yeah (uh)
Oh my God, you’re awesome (oh my God)
Oh my God, yeah (uh)
Oh my God, you’re awesome (oh my God)
Oh my God, yeah

[Verse 3: Quavo & Camila Cabello]
Oh my God, she’s so right, though (you know you’re so right)
Me and you, that’s a iso
Waist so small, look like lipo (li-lipo)
Moonwalk, my diamonds Michael (Mi-Michael)
She’s so fine, I call my best man (brr)
Ain’t no rings on her left hand (no rings)
I had a dream I was in quicksand (dream)
Then I woke up with the best plans (yeah)
Oh my God, yeah (uh)
Oh my God, you’re awesome (yeah)
Smoke more green than Boston (green)
I make a play and call ’em (yeah)
Oh my God, she flossin’ (ooh)
On the cover of magazines
I’mma crown the queen (queen)
Bad and boujee, thick and pretty
I’m givin’ her wet dreams (ooh, yeah)
I’m the main reason why her friends like me (hey)
Havin’ her mad at me, tackle me like I’m an athlete (ooh, yeah)

[Chorus: Camila Cabello]
Pull up, pull up, pull up straight from Tokyo
You cannot believe it when we come through
Woo, my God, you look good today
Woo, my God, you look good today, yeah
Back up, back up, back up, do it slow-mo’
When she drop, it bounce back like a yo-yo
Woo, my God, you look good today
You look good today, yeah
Oh my God


[Intro: O’Shaunesy Harley & Lil Uzi Vert]
…because it’s the last ride ever gonna, that I’m ever gonna take at Astroworld
Woah, woah, yeah, yeah, yeah

[Chorus: Lil Uzi Vert]
Look at your Rollie, uh, look at my Rollie, uh
That’s a small face, uh, this a big face, uh
She can’t see my room, f*ck her in the hallway
Gettin’ bored with this money, count it all day

[Verse 1: Lil Uzi Vert]
Yeah, they thought we were soft, boy you learned the hard way
Not with all the talkin’, turned it to a closed case
Look, bullets got duller, and it’s vanilla, all white, that Plain Jane, yeah
The Rolls goin’ better, hundred or better
I took the money and flooded my bezel
You diamond to rock, computed the setting
VVS diamonds, they pop just like kettle
I popped a molly to get on my level
Rockin’ that Ricky and Raf, here my sweater
Yeah, Patek Philippe, it cloudy like Heaven
Met her at 10, f*cked that girl at 11
Fake diamonds in your Rollie, how you reckon?
Diamond tester, nigga, you better check it, yeah

[Chorus: Travis Scott]
Look at your Rollie, uh, look at my Rollie, uh
That’s a small face, uh, this a big face, uh
She can’t see my room, f*ck her in the hallway (yeah)
Gettin’ bored with this money, count it all day

[Verse 2: Travis Scott]
On the south side of town gettin’ me a bald fade
Pass her some stuff, we can down it all, take (it’s lit)
No can’t trust her, she gon’ leave us all laced (laced)
Bust a bankroll in the club, where’s Chase? (Yeah, yeah, yeah)
Like woah (yeah, yeah, alright)
Yeah they really want my soul (yeah)
That can never go (straight up)
Angel in the snow (what?)
Always leave me cold (iced)
Leave it on the floor (what?)
She slidin’ from the pole like woah (yeah, yeah, yeah)
Put it on speed
You in ivory is all I need (skrrt)
All agree, we gon’ skip the tees, go bare like trees (trees)
It’s stuck in heat, we go with the dawgs and then we flee
Way this summer goin’ I might start my summer leave
Every young nigga get a check and get a team
Yeah, man’s on the front line ’cause man’s on his deen
No small faces, it’s just an AP beamin’

[Chorus: Travis Scott & Lil Uzi Vert]
Look at your Rollie, uh, look at my Rollie, uh
That’s a small face, uh, this a big face, uh
She can’t see my room, f*ck her in the hallway (yeah)
Gettin’ bored with this money, count it all day

[Verse 3: Kanye West]
Look at my Rollie, look at your Rollie
Your sh*t rockless, my sh*t hockey goalie
You should gon’ hide it, man it’s too bad
Like a bald nigga still wearin’ du-rags, ha
Israeli guards, boy please be mindful
Don’t have words with me ’cause I got a mind full
I could tell Larry David was the mind behind Seinfeld
Wanna know how I feel? Step into my minefield
Wanna know how pain feels? I got off my main pills
Bet my wifey stay close, she know I’m on my Bezos
Opioid addiction, pharmacy’s the real trap
Sometimes I feel trapped, Jordan with no Phil Jack
One year it’s Illuminati, next year it’s the Sunken Place
They don’t want me to change, nah, nigga run in place
I need someone else to make this drink, because
You don’t understand the juice to vodka ratio
That could satisfy a real drunk, guess what?
Never trust a bartender that don’t drink, bitch

[Outro: Kylie Jenner]
Bust down Rollies, bust down Rollies
And I told him I wanted to have a bust down baby


[Intro: O’Shaunesy Harley & Lil Uzi Vert]
…because it’s the last ride ever gonna, that I’m ever gonna take at Astroworld
Woah, woah, yeah, yeah, yeah

[Chorus: Lil Uzi Vert]
Look at your Rollie, uh, look at my Rollie, uh
That’s a small face, uh, this a big face, uh
She can’t see my room, fuck her in the hallway
Gettin’ bored with this money, count it all day

[Verse 1: Lil Uzi Vert]
Yeah, they thought we were soft, boy you learned the hard way
Not with all the talkin’, turned it to a closed case
Look, bullets got duller, and it’s vanilla
All white, that Plain Jane, yeah
The Rolls goin’ better, hundred or better
I took the money and flooded my bezel
You diamond to rock, computed the setting
VVS diamonds, they pop just like kettle
I popped a molly to get on my level
Rockin’ that Ricky and Raf, here my sweater
Yeah, Patek Philippe, it cloudy like Heaven
Met her at 10, fucked that girl at 11
Fake diamonds in your Rollie, how you reckon?
Diamond tester, nigga, you better check it, yeah

[Chorus: Travis Scott]
Look at your Rollie, uh, look at my Rollie, uh
That’s a small face, uh, this a big face, uh
She can’t see my room, fuck her in the hallway (yeah)
Gettin’ bored with this money, count it all day

[Verse 2: Travis Scott]
On the south side of town gettin’ me a bald fade (yeah)
Pass her some stuff, we can down it all, take (it’s lit)
No can’t trust her, she gon’ leave us all laced (laced)
Bust a bankroll in the club, where’s Chase? (Yeah, yeah, yeah)
Like woah (yeah, yeah, alright)
Yeah they really want my soul (yeah)
That can never go (straight up)
Angel in the snow (what?)
Always leave me cold (iced)
Leave it on the floor (what?)
But she’s slidin’ from the pole like woah (yeah, yeah, yeah)
Put it on speed
You and ivory is all I need (skrrt)
All agree, we gon’ skip the tees, go bare like trees (trees)
It’s stuck in heat, we go with the dawgs and then we flee
Way this summer goin’ I might start my summer leave
Every young nigga get a check and get a team
Yeah, man’s on the front line ’cause man’s on his deen
No small faces, it’s just an AP beamin’

[Chorus: Travis Scott & Lil Uzi Vert]
Look at your Rollie, uh, look at my Rollie, uh
That’s a small face, uh, this a big face, uh
She can’t see my room, fuck her in the hallway (yeah)
Gettin’ bored with this money, count it all day

[Verse 3: Kanye West]
Look at my Rollie, look at your Rollie
Your shit rockless, my shit hockey goalie
You should gon’ hide it, man it’s too bad
Like a bald nigga still wearin’ du-rags, ha
Israeli guards, boy please be mindful
Don’t have words with me ’cause I got a mind full
I could tell Larry David was the mind behind Seinfeld
Wanna know how I feel? Step into my minefield
Wanna know how pain feels? I got off my main pills
Bet my wifey stay close, she know I’m on my Bezos
Opioid addiction, pharmacy’s the real trap
Sometimes I feel trapped, Jordan with no Phil Jack
One year it’s Illuminati, next year it’s the Sunken Place
They don’t want me to change, nah, nigga run in place
I need someone else to make this drink, because
You don’t understand the juice to vodka ratio
That could satisfy a real drunk, guess what?
Never trust a bartender that don’t drink, bitch

[Outro: Kylie Jenner]
We got bust down Rollies, bust down Rollies
And I told him I wanted to have a bust down baby


Lyrics Krewella – Fortune

Pull up on the party with an army
Our guns inked up like a Harley Hells Angel on the one
Like a bull in a china shop, steaming like buns
Coming in like a wrecking ball, you gon’ need a Tylenol.(fortune)

Luck is going all the way up
Love is raining like paper
Rolling downtown with a couple young gods
We got everything that we could ever want.

Whole city on my back like Jordan
No, money can’t buy this fortune
Got a squad homegrown and foreign
No, money can’t buy this
Money can’t buy this
Bulletproof love, you know this
Got me like a 24-karat fortress
They can keep the cash and the Porsches
‘Cause money can’t buy this
Money can’t buy this fortune.

‘Cause money can’t buy this
Money can’t buy this
Money can’t buy this fortune
Fortune.

Diamonds are forever, but a girl’s best friend
Is a bank full of ride-or-dies stickin’ ’til the end
We stay mobbin’ the party
But no, we ain’t the Gottis
We come in peace from the East
Pakistan to Miami.

Luck is going all the way up
Love is raining like paper
Rolling downtown with a couple young gods
We got everything that we could ever want.

Whole city on my back like Jordan
No, money can’t buy this fortune
Got a squad homegrown and foreign
No, money can’t buy this
Money can’t buy this
Bulletproof love, you know this
Got me like a 24-karat fortress
They can keep the cash and the Porsches
‘Cause money can’t buy this
Money can’t buy this fortuneee.

Money can’t buy this
Money can’t buy this fortuneee
Fortuneee.

Whole city on my back like Jordan
No, money can’t buy this fortune
Got a squad homegrown and foreign
No, money can’t buy this
Money can’t buy this
Versuri-lyrics.info
Bulletproof love, you know this
Got me like a 24-karat fortress
They can keep the cash and the Porsches
‘Cause money can’t buy this
Money can’t buy this fortuneee.
Krewella lyrics
Video Krewella


(Intro)
Command, we’ve lost control
The engine’s bound to crash
The lightning strikes went bright
Do not go gently
It’s just my luck
You shot my bluff down from a thousand miles
I’m falling fast
I’m falling fast

(Chorus)
I want you to rage into the night
I want you to blaze into the light
Before your final flight
But boy, you’re fine, you’re fine
I want you to rage into the night
I want you to know, know you’re right
Before your final flight
Racing, racing, red eyes are burning rogue

(Verse 1)
I always wondered whether leaving meant something deeper than freedom
To be able to see everything I see when I’m sleeping
Ni**as waking up with no job, no mob lynching, we still hanging
White man telling ni**as to ball like Phil Jackson
Pray to Jordan, the play was enough to put up the bail
And a train don’t stop
And we ain’t have to ride the rails
Gas in the tank, hardly enough to make it home
They say home is where the hate is
I’m from where they kill their own
Probably film it on their phone, a generation addicted
To take knowledge and problems we face, and so conflicted
To take the burning road and just roll with the punches
Ni**as thought I was gone, I Derrick Rose from the trenches
Same fences we jumped as a shawty still in the way
Sometimes I wish I could fly far, far away
Where my sins fall down like pouring rain
I’m on slip my knot, hope I don’t fall again
Standing on my feet, I feel so small to look into space
It’s heavy just to stare up there and wonder what waits
So much we still don’t understand, still right in front of our face
I light a match, for the jets

(Chorus)
I want you to rage into the night
I want you to blaze into the light
Before your final flight
Before your final flight
But boy, you’re fine, you’re fine
I want you to rage into the night
I want you to know, know you’re right
Before your final flight
Before your final flight
Racing, racing, red eyes are burning rogue

(Bridge)
Riding a burning road
Running low, not a soul who could know
It’s every man who swept the burning ashes from the road

(Verse 2)
I put the halloween pistol out the trunk
Inside my mouth, if it was real, but I would dunk
That’s f**king done
How many thousand of kids would like to have mine?
Without a clue of the times I gave my life to have time
I’m tired of waiting
Tired of chasing pills that I’m tired of taking
Tired of court cases, tired of judges
Tired of saying f**k it
Tired of balling around the president, deciding this s**ts a gift
Two shots to life, only got one to live
You could lose it any night
Or down it in a fit
Or win a championship game
As a man I feel pain
As a king, I feel reign
Ask me how I deal with fame
As I write you from my basement
The cards ain’t changed yet
Ni**as on 47 still dealing the same shit
Rocks, blows, ducking cops and clothes
Came into the world naked, now I’m in all this BAPE shit
Tryna buy a Rolex, can’t even face time
I feel like it’s all wasted
The underground getting wasted
I spent 1500 on these bottles and this table
I shake it before I pop, I promise I’m not stable
But that boy do got horse power, ignore hours
These days I lose tracks of days, been years since I felt this way
Count on me to rage

(Outro)
Before the final flight
Before the final flight
I want you to rage
I want you to know, know you’re right


[Intro: Gucci Mane]
It’s Gucci
Fifth Harmony

[Verse 1: Lauren]
I need somebody with some patience
‘Cause you know I got a temperament
And yeah, you got a reputation
Nothin’ that a little love can’t fix
There ain’t no kind of situation
Where I wouldn’t cross a line for you
FBI interrogation
I would get up there and lie for you

[Pre-Chorus: Dinah]
When push come to shove
You show me love
When push come to shove, aye

[Chorus: Lauren + Normani]
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you

[Verse 2: Normani]
You the type that I could bake for (bake for)
‘Cause baby, you know how to take that cake
And I’m the only one you wait for
‘Cause baby, you know that I’m worth the wait

[Pre-Chorus: Ally & (Lauren)]
When push come to shove
You show me love (you show me love)
When push come to shove, aye

[Chorus: Lauren + Normani]
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you

[Verse 3: Gucci Mane]
It’s like Bonnie and Clyde just walked in
A gangster and his bride just walked in
We on the same team and we ballin’
Got me showin’ off my ring like I’m Jordan
And I’ma hold you down like you hold me
And I’ll never tell a soul what you told me
When I was sittin’ in the cells is when you showed me
It takes a real one to put up with the old me
That’s why you in the coupe with the low seat
That’s why we at the game on the floor seats
My diamond that they seein’ from the nosebleeds
You make ’em mad, feel like you won a trophy

[Chorus: Lauren + Normani & Lauren & {Normani} & Dinah]
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down (love you down)
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down {down, down, down, down}
Long as you’re holding me down, down, down (I’m gon’ love you down)
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down (long as you’re lovin’ me, boy)
I’m gon’ keep lovin’ you


It’s so real
So ill
Swallow a pill
Gargle and spill
Oil
Automobile
Control the wheel
Burn Rubber appeal
Never let the motor chill
Seen more faces than Poker deals

Tank tops, bare arms
where the soldiers kill
Pythons
with Hogan appeal
Holdin’ the steel
Blazin’ guns

Raisin in the Sun
Hot as oat meal

I Write poems for thrill
They bite like a Doberman’s grill
Fade you like the Barber of a Seville
Maybe it’s over ya head
Maybe you over the hill
like O’Neal
It don’t take a Kobe to squeal

Or the Coffee holdin’ the milk
But not the Cream
get the money
dolla dolla bill
Fill the envelope
Nope
broken the seal

You’ coming up stiletto
We ballin’ like Wilt strollin’ on stilts
Fully built,
You think like the Wolf blowin’ at pigs
You’ too soft,
It feel like the wind blowing at silk

The rain blowing
the brainstorming
The lightening bolt on the hill
Verse electrifying eel
Power for a drill
In the flesh
Like the fangs Cobras reveal
Throw the staff like Moses will

Speaking of the spoken,
God-chosen
I throw’em a deal
Everybody know that it’s real/Isreal

Politics
Palestine
time to go for your shield
The only hope for Khalil
Muhammad spoke to Ji’bril
It’s less snow on the window sill
The more colder it feel

Devoted to explode it at will
Fuck ball, got bigger Jordan’s to fill
You Jack while I’m bonin’ my Jill
It’s the Bad Boy Daily
Coach of the Year
The moment you fear
Feel
Still
yeah


[Intro: Gucci Mane]
It’s Gucci
Fifth Harmony

[Verse 1: Lauren]
I need somebody with some patience
‘Cause you know I got a temperament
And yeah, you got a reputation
Nothin’ that a little love can’t fix
There ain’t no kinda situation
Where I wouldn’t cross a line for you
FBI interrogation
I would get up there and lie for you

[Pre-Chorus: Dinah]
When push come to shove
You show me love
When push come to shove, aye

[Chorus: Lauren + Normani]
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you

[Verse 2: Normani]
You the type that I could bake for (bake for)
‘Cause baby, you know how to take that cake
And I’m the only one you wait for
‘Cause baby, you know that I’m worth the wait

[Pre-Chorus: Ally & (Lauren)]
When push come to shove
You show me love (you show me love)
When push come to shove, aye

[Chorus: Lauren + Normani]
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you

[Verse 3: Gucci Mane]
It’s like Bonnie and Clyde just walked in
A gangster and his bride just walked in
We on the same team and we ballin’
Got me showin’ off my ring like I’m Jordan
And I’ma hold you down like you hold me
And I’ll never tell a soul what you told me
When I was sittin’ in the cells is when you showed me
It takes a real one to put up with the old me
That’s why you in the coupe with the low seat
That’s why we at the game on the floor seats
My diamond that they seein’ from the nosebleeds
You make ’em mad, feel like you won a trophy

[Chorus: Lauren + Normani & Dinah]
Long as you’re holding me {down}, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down (love you down)
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down
Long as you’re holding me down, down, down
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down (down, down, down)
Long as you’re holding me down, down, down (i’m gon’ love you down)
I’m gon’ keep lovin’ you down, down, down (long as you’re lovin’ me, boy)
I’m gon’ keep lovin’ you


Letra Ambkor – 24

Mas solo que 1, son las 2, llevo 3 cubatas, mi mundo
Patas arriba y tu a 4 patas, un 5 no va a ser suficiente,
Ni un 6, demonio perdi mis 7 vidas y aun no te conozco,
Mas chulo que un 8, rozando el 9, aspirando al 10.(24)

No beses mis pies, mira mis ojos, un amor tan ciego
Acabara en la 11, no habia nada que decir pero
Follando nos dieron las 12, fuiste mi 14, mi cianuro en
La comida si 14 vidas son 2 gatos aun nos queda vida.

Eh que hiko de p*ta que flow del 15, cuando salgo
al campo los novatis fingen esquinzes y aun queda
alguno que pregunta cuanto amor le pongo, perdi
la virginidad a los 16 con mi rap de fondo, compongo

Lo que quiero p*ta eso es asi, lo rompo porque me
Rompi, soy un p*to Beatlen suena 17, mas
de 18 ya en DNI, sigues oyendome a mi, no tengo
mucho que decir por eso guardo, mas atractivo por

Callar que por contarlo, si vas sl golf ve al hoyo 19,
es mi consejo, 20 cigarillos y lo dejo, ni saben ni
quien sin, le preguntan al espejo, ho me miro al espejo
y me toco con mi reflejo, soy un nino que teme ser

Viejo, en el siglo 21 tu con Iphone yo con Ron Anejo,
22 jugones hoy habra partido, tu eres el 23 y yo tu
Versuri-lyrics.info
Jordan condenado a estar contigo.

24, me matas o te mato, yo ya no hago tratos con
novatos, pasare a la historia y quiero mi retrato si
empiezas por mi polla shh..

24, me matas o te mato, yo ya no hago tratos con
novatos, pasare a la historia y quiero mi retrato, si
empiezas por mi polla tienes para rato. lobo negro,
Ambkor, hemos vuelto a hacerlo, es lo que hay loca, que maravilla.
Ambkor letras
Video Ambkor


[Verse 1: Saigon]
How could we have respect for you?
Look what we subjected to
Supposed to serve and protect
You acting all unprofessional
Restraining a man is not grabbing him by his testicles
Sucker getting a gun and a badge and get disrespectful
I’ll tell you why this shit is so stressful
’cause we been going through it since we came to America
On a vessel
Pick up a social studies book every time that they mention us
They was even enslaving us, trading us or was lynching us
So what’s the big difference?
Whether it’s a rope or a scope, the objective is to go out and hit niggas
Speaking this from the heart
I been doing the knowledge
We’re seeing that slavery was never truly abolished
They making uzis with dollars they can use for the colleges
What is this?
This is the movement of tricknologists
The only thing we’re doing wrong is not fighting back
You ain’t got the light to rap but you know what’s right and exact, jack

[Hook: Saigon]
How the hell am I wrong?
When your people been doing my people wrong for so long
Now all we got is the hope and the focus to hold on
Y’all been killing us for so long, it can’t go on
How we both wrong?

[Verse 2: Termanology]
If they shoot at us, they probably get awarded
If we shoot at them, they popping us when they spot us
It’s harder to live life, more conscious and like marauders
And focus on the problem of who could fix it in office
Then picking up a bottle, a bitch, and a couple garcia’s
And heading to the crib, to kick it and get some knowledge
Do we want knowledge? And bread for our toddlers?
Saved in accounts or more belts and wallets
And me I’m part of the problem, purchasing gucci products
Before, I put away that money for my daughters collage
And still a great father but times are getting harder
No money for private school, I guess should go harder
Tryna lock in in stability, cuz of my family history
All of them died broke, so I’m tryna be the remedy
Our ghetto kids never inherit no stocks and bonds
That’s something to think about
When you putting them Jordan’s on

[Hook: Saigon & Termanology]
How the hell am I wrong?
When your people been doing my people wrong for so long
Now all we got is the hope and the focus to hold on
Y’all been killing us for so long, it can’t go on
How we both wrong?, damn


[Intro]
I’ve been outta my mind a long time
I’ve been outta my mind a long time

[Hook]
Ayy, y’all heard about the good news?
Y’all sleeping on me, huh? Had a good snooze?
Wake up, nigga, wake up
We bout to get this paper

[Verse 1]
Money never made me
Make me do something? Nah, can’t make me
Even if the money low, can’t pay me
Even if the money low, can’t play me

[Hook]
Ayy, y’all heard about the good news?
Y’all sleeping on me, huh? Had a good snooze?
Wake up, nigga, wake up
We bout to get this paper

[Verse 2]
Pablo bought a Roley and a rottweiler
Seem like the more fame, I only got wilder
Hands up, we just doing what the cops taught us
Hands up, we just doing what the cops taught us
I’ve been outta my mind a long time
I’ve been outta my mind a long time
I’ve been saying how I feel at the wrong time
Might not come when you want but I’m on time

[Hook]
Ayy, y’all heard about the good news?
Y’all sleeping on me, huh? Had a good snooze?
Wake up, nigga, wake up
We ’bout to get this paper

[Verse 3]
I can’t let these people play me
Name one genius that ain’t crazy
Follow our father
You borrow our motto
I’m a Chicago south sider
I’m a Chicago south sider

[Hook]
Ayy, y’all heard about the good news?
Y’all sleeping on your boy, had a good snooze?
Wake up, nigga, wake up
It’s time to get the paper

[Verse 4]
I’ve been outta my mind a long time
I’ve been outta my mind a long time
I know, I know, I shouldn’t even bother
With all these gossiping, no-pussy-getting bloggers
Fashion show in Gotham, I need another costume
PETA’s mad cause I made a jacket outta possum
Awesome, Steve Jobs mixed with Steve Austin
Rich slave in the fabric store picking cotton
If Hov J then every Jordan need a Rodman
Man, Jay, they don’t really want no problems
Driving in the same car that they killed Pac in
Driving in the same urrr that they killed Pac in
Hands up, we just doing what the cops taught us
Hands up, hands up, then the cops shot us

[Outro]
Hold on, hold on, hold on
Wait a second, everybody here, I’m the ghetto Oprah
You know what that mean? You get a fur! You get a fur!
You get a jet! You get a jet! Big booty bitch for you! Woo!


[Hook]
Move, move, move, move
Tryna kill my groove
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move

[Verse 1]
Move, move, move, move
Watch me get loose
Caught me reaching for the last time
Kyrie Irv with the moves
[?]
Mila, Mila got the juice
Mila, Mila got the juice
[?]
Move-move, move-move
Going in with the moves on
Droptop with the rug on
The digital with the cruise on
I skrrt skrrt on ’em
Aye, watch me put that work work on ’em

[Pre-Hook]
Ba-Ba-Ba-Ballin’
Ballin’ like Jordan
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Tryna take my place
No, no, no way
Move, move, move, move
Move, move, move, move

[Hook]
Move, move, move, move
Tryna kill my groove
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move

[Verse 2]
Move, move, move, move
Tryna get past you
Move, move, move, move
Bad vibes on you
Bad vibes on you
Lookin’ eyes on you
That way, that way, that way on you

[Pre-Hook]
Ba-Ba-Ba-Ballin’
Ballin’ like Jordan
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Tryna take my place
No, no, no way
Move, move, move, move
Move, move, move, move

[Hook]
Move, move, move, move
Tryna kill my groove
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move


[Chorus]
Girl, your love is priceless
One thing I can’t afford to lose
And even though I ball, I would trade it all
To keep you in my arms, baby
‘Cause, girl, your love is priceless
Flying in all the jets I flew, yeah
And even though I ball, I would trade it all
To keep you in my arms, baby

[Verse 1]
I got more gold chains than these dope dealers (I look like I’m whippin’)
And I can’t relate to these broke niggas (I don’t understand)
I pull out my driveway, only 12 cylinders (skrrt, skrrt)
Thank God it’s a new day and I’m still killing ’em (uh)

[Pre-Chorus]
But none of it don’t matter, baby, no
If you ain’t waiting there when I get home
‘Cause I can’t spend this money on my own
I need my queen to take her throne

[Chorus]
‘Cause, girl, your love is priceless
One thing I can’t afford to lose
And even though I ball, I would trade it all
To keep you in my arms, baby
‘Cause, girl, your love is priceless
Flying in all the jets I flew, yeah
And even though I ball, I would trade it all
To keep you in my arms, baby

[Verse 2]
Been around the world, seen a lot of women (I did ’em all)
That’s how I know you one in 100 million (girl, you the one)
Everything that I wanted (I wanted), if I see it, I bought it (I bought it)
Parties jumping like Jordan right now (jumpin’, jumpin’, jumpin’)

[Pre-Chorus]
But none of it don’t matter, baby, no
If you ain’t waiting there when I get home
‘Cause I can’t spend this money on my own
I need my queen to take her throne

[Chorus]
‘Cause, girl, your love is priceless
One thing I can’t afford to lose
And even though I ball, I would trade it all
To keep you in my arms, baby
‘Cause, girl, your love is priceless (love is priceless)
Flying in all the jets I flew (I flew), yeah
And even though I ball, I would trade it all
To keep you in my arms, baby

[Bridge]
I trade in the Wraith and buy you diamond rings (diamond rings)
Baby girl ’cause I know you like shiny things (shiny things)
Whatever you want, oh, you can have that (have that)
Pull up in the mall, baby, grab that (grab that)
These girls, they ain’t got nothing on you at all (nothing, baby)
‘Cause your love is too priceless, don’t care what it cost, no no
‘Cause money, it don’t mean a thing, you know I got enough of it
What I’m tryna say is you can get it, anything you want from me
My baby, you worth all of that and more

[Chorus]
‘Cause, girl, your love is priceless
One thing I can’t afford to lose
And even though I ball, I would trade it all
To keep you in my arms, baby
‘Cause, girl, your love is priceless (love is priceless)
Flying in all the jets I flew (I flew), yeah
And even though I ball, I would trade it all
To keep you in my arms, baby


[Hook]
Move, move, move, move
Tryna kill my groove
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move

[Verse 1]
Move, move, move, move
Watch me get loose
Caught reason for the last time
Kyrie Irves with the moves
[?]
Mila, Mila got the juice
Mila, Mila got the juice
[?]
Move-move, move-move
Going in with the moves on
Droptop with the rug on
The digital with the cruise on
Oh, skrrt skrrt on ’em
Aye, why me put that work work on ’em

[Pre-Hook]
Ba-Ba-Ba-Ballin’
Ballin’ like Jordan
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Tryna take my place
No, no, no way
Move, move, move, move
Move, move, move, move

[Hook]
Move, move, move, move
Tryna kill my groove
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move

[Verse 2]
Move, move, move, move
Tryna get past you
Move, move, move, move
Bad vibes on you
Bad vibes on you
Lookin’ eyes on you
That way, that way, that way on you

[Pre-Hook]
Ba-Ba-Ba-Ballin’
Ballin’ like Jordan
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Tryna take my place
No, no, no way
Move, move, move, move
Move, move, move, move

[Hook]
Move, move, move, move
Tryna kill my groove
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move


[Pre-Hook]
Driving down the 401 and I’m speeding
Basic bitches asking me what a bean is
Put her number in my phone and delete it
Put her number in my phone and delete it
My killers gorillas they roll with bananas
30 on waist, they won’t run out of ammo
Ain’t to much shit that my niggas can’t handle
Ain’t to much shit that my niggas can’t handle

[Hook]
If you take me simple, I swear you won’t take simple again
If you take me simple, I swear you won’t take simple again
Catch me in the 6 with my day ones
We don’t need no new friends
(If you take me simple, I swear you won’t take simple again no)

[Verse 1]
These youngins just said he needs laces for his Jordan 9s he ain’t talking bout shoes
My killas they ballin, but they don’t crossover, they stand on the corner and shoot
35 points, 10 assists
Went from passing a rock to a brick
I know Brazilians that hitting licks
I know some niggas that I fucked they bitch
I know some people who said they wouldn’t switch, but they switch
I know some people who said they wouldn’t snitch, but they snitch
But it’s hard to see when there’s a snitch in a nigga
But I can always tell a bitch in a nigga
I’m on the road to the riches lil nigga
I never get caught up on bitches lil nigga

[Pre-Hook]
Driving down the 401 and I’m speeding
Basic bitches asking me what a bean is
Put her number in my phone and delete it
Put her number in my phone and delete it
My killers gorillas they roll with bananas
30 on waist, they won’t run out of ammo
Ain’t to much shit that my niggas can’t handle
Ain’t to much shit that my niggas can’t handle

[Hook]
If you take me simple, I swear you won’t take simple again
If you take me simple, I swear you won’t take simple again
Catch me in the 6 with my day ones
We don’t need no new friends
(If you take me simple, I swear you won’t take simple again no)

[Verse 2]
These pussies rapping on road, but they singing in jail
My bro on the run, trynna stack up his bail
My pockets is low, I didn’t want check the mail
Now that I’m up, man I’m giving em’ hell
I just want money, I don’t need these hoes
She see I’m getting money, she ain’t know, now she know
She didn’t wanna fuck with me when I was broke
Now I’m putting white girl in white girl’s nose
She fuck with the kid cause she know Imma blow
Remember the days that I wore the same clothes
Remember the days sitting in Sdot
Look up to the sky and came up with a plot
All of my niggas, we chasing a knot
These niggas they wishing my music gon’ flop (make your mind up)
Wanna make this money or not?

[Pre-Hook]
Driving down the 401 and I’m speeding
Basic bitches asking me what a bean is
Put her number in my phone and delete it
Put her number in my phone and delete it
My killers gorillas they roll with bananas
30 on waist, they won’t run out of ammo
Ain’t to much shit that my niggas can’t handle
Ain’t to much shit that my niggas can’t handle

[Hook]
If you take me simple, I swear you won’t take simple again
If you take me simple, I swear you won’t take simple again
Catch me in the 6 with my day ones
We don’t need no new friends
(If you take me simple, I swear you won’t take simple again no)


Am I ever gonna quit?
Hell Naw
Will I dumb it down a bit?

Hell Naw
Am I running with the shit?
Fucking right I bring the levels to this bitch
You know you right my nigga

Am I ever gonna quit?
Hell Naw (Hell Naw)
Will I dumb it down a bit?
Hell Naw (Hell Naw)
Am I running with the shit?
(I really am)
Fucking right I bring the levels to this bitch
(it’s all done)
You know you right

I’m making music for niggas in suits & ties
They all got a "money & evil" smile
Thats ending conversations with the "I’ll let my people call your people" line
I rap for the ones still in high school
Probably my age and they think I’m cool
For the little ones calling me uncle
Shit you know I do this for the dimes too

I’m tryna find out where mind at
BaI don’t think I’m crazy I’m beyond that
Every girl I’m with is either blessed or obsessed with dressing and looking like Beyoncé

And I’m a jiggy jigga, yea I’m on that
There’s not a thing I hate more than a contract
I been killing niggas since I was the kid that rushes home just to go play mortal combat

I’m tooo WAVy like format
I could really bring it to your doormat
I don’t think you wanna get embarrassed by the young king aaah-aah Noor man

I’m the leader, now just get behind me
You know you like my shit, you can’t deny it
Bro, i came up like BOOM BOOM BOOM, dead silence. Someone get the bodies, get the

Am I ever gonna quit?
Hell Naw
Will I dumb it down a bit?
Hell Naw
Am I running with the shit?
Fucking right I bring the levels to this bitch
You know you right my nigga

Am I ever gonna quit?
Hell Naw (Hell Naw)
Will I dumb it down a bit?
Hell Naw (Hell Naw)
Am I running with the shit?
(I really am)
Fucking right I bring the levels to this bitch
(it’s all done)
You know you right

The real ones listen to me when I tell my story
The fakes ones always wanna write it for me
I never wanted to rain on your parade
I started doing all of this for white Jordan’s
Now I made it. Clear .. to the store manager I want the shit delivered to me
It’s like.. All the niggas that you all praise.
Are just some other niggas to me
Dumbing down is a motherfuckn mission for me
I know a couple that could use a couple lyrics from me
I make all of my women mirror for me
And then I tell em would you please pick a pillow for me
Aaah nigga would you pleeese cry a river for me
Put a pistol to your head and pull the trigger for me
Tell me do you want a kidney or a liver from me?
If you hate me then why do you login to Twitter for me
Isn’t this a biiiitch tho
A short nigga came and hit a swiiish hoe
I’m doing every Day and night shift
Just to get it coz you ain’t really hot until your wrist cold
Can somebody order me some chill tho..
I really never ever had no chill, bro
But I’m really giving everybody chills.
Nigga chill chill chill, can somebody get the window. Damn can somebody get the window

Am I ever gonna quit?
Hell Naw
Will I dumb it down a bit?
Hell Naw
Am I running with the shit?
Fucking right I bring the levels to this bitch
You know you right my nigga

Am I ever gonna quit?
Hell Naw (Hell Naw)
Will I dumb it down a bit?
Hell Naw (Hell Naw)
Am I running with the shit?
(I really am)
Fucking right I bring the levels to this bitch
(it’s all done)
You know you right

Look at all the hurdles that I overcame
I told em as a young’in they would know the name
You should pull up to the hotel, shit is so insane
I’m kicking bitches out the traphouse like I’m Tory Lanez

Look at all the hurdles that I overcame
I told em as a young’in they would know the name
You should pull up to the hotel, shit is so insane
I’m kicking bitches out the traphouse like I’m Tory Lanez

I like my girls high like standards
They gotta pop like Jackson
They gotta be above average
They gotta take the dick like chances
You know you with it with your friends that don’t know Jesus
And that ass thick as thieves
I’m just Adam tryna eat the apple bottom off Eve
I’m tryna inspire man, do it for the youth
So I’mma cop a whip and say "Hell naw" to the roof
Hell naw to the the ceilings, fuck limits
This ain’t that kiddie flow so I can’t have you ducks in it
I’m married to the hustle man I’m stuck with it
It’s Bad Hair season nigga, fuck with it


[Pre-Hook: Breyan Isaac]
They say wash in the river of Jordan
Wipe away your sins like I’ve done mine
And the people then they’ll be equals
There’s too many sinkholes we’ve left behind

[Hook 1: Breyan Isaac]
I’m losing my religion
I’ve realized I wasn’t built for these conditions

[Verse 1: Lecrae]
Yeah
I gave up my all
When I felt lost not a one of ya’ll called
When I took off everybody else stalled
I don’t really understand what ya’ll on
What ya’ll want
I can’t live, can’t be free
I can’t be here
Gave my sweat gave my tears
Gave up all the best of my years
I done gave everything
I ain’t gained anything
Just pain and more sadness
Just broad strokes and blank stares
No details and no canvas
Nah I ain’t livin for your love
Case dismissed I don’t need another judge
I done got everything off my chest
But I got one more thing to confess

[Hook 2: Breyan Isaac]
I’m losing my religion
I’ve realized I wasn’t built for these conditions
Nah nah nah
Nah nah nah
Nah nah nah
Nah nah nah nah
Nah nah nah
Nah nah nah
Nah nah nah
Nah nah nah nah

[Verse 2: Lecrae]
So Imma leave religion for a relationship
Never sell my soul Imma sell my ship
I failed you all because I failed to help
Just know I failed myself
But faith keeps me from folding
It’s all I got left I’m left here with no one
I ain’t choose You but You say I’m chosen
And when I feel lost the cross all I hope in
I lost my religion but I found God
Sounds odd but I’m better at seeing how far
Did I come from the dark is the nights to the light
Irregardless of all of my many flaws
Amen
I ain’t livin for your love
Case dismissed I don’t need another judge
I done got everything off my chest
But I got one more thing to confess

[Pre-Hook: Breyan Isaac]
They say wash in the river of Jordan
Wipe away your sins like I’ve done mine
And the people then they’ll be equals
There’s too many sinkholes we’ve left behind

[Hook 2: Breyan Isaac]
I’m losing my religion
I’ve realized I wasn’t built for these conditions
Nah nah nah
Nah nah nah
Nah nah nah
Nah nah nah nah
Nah nah nah
Nah nah nah
Nah nah nah
Nah nah nah nah

[Outro: Breyan Isaac]
They say wash
In the river of Jordan
I’m losing my religion


[Intro: Dave]
Trav waddup nigga, beat that case boy
…4 in the morning (*flat line*)

[Verse 1: Dave East]
I got some work in the freezer
Model bitch she’s from Belize
I’ve never been open of pussy, you niggas is rookies pillow talking to a freak
Feel I’m dental flossing every beat I be in spots, money coming in quick
Avion shots I got it from Jeezy Trap Or Die, shit we riding in a geezy
We do what we wanna do not what we tryna do, don’t let them lie to you
I come from where niggas will follow you, as soon as you slide out that barbecue
I’m realer then most I chill with my locs, I’m falling asleep on a model bitch
I caught her out the streets on some toddler shit, aim’ll get more respect then a dollar will
She hear my voice and she get wet, I’ve been feeling like a big threat
On your tenth date you ain’t hit yet? , you been trappin’ for years you ain’t rich yet?

[Verse 2: Profit
Broke as fuck yeah I know they stress, how they do it? how they do it? how they do it?
I’ve been thinking ’bout some Peter Lugers, or them Big Macs we been going through it
It’s a different beef when you getting bags, niggas envious when they should be giving daps
She just sucked me but she’s probably mad, because these hoes commenting they ain’t falling back
Now i’m in [?] coming from the [?] if you had lawyers you had the same troubles
Gucci collar with logo hidden, I remain [?] we been tryna bubble
Like bad soap, Jordan box where the stash go, in them blocks where they trap or die and the fruits of labor they can’t post
Feds watching plus the hoes gossip, they’ll line you up like they hanging cloths
I was holdin’ dope on that 9-5 with that work with them I know I’m trippin’
Money calling’ they placing orders, so I had to get, had to get it ain’t seen me yet but ima hurt their feelings
O-Dog breaks so they know I’m menace, they like he gone kill ’em

[Chorus: Dave East]
She hear my voice and she get wet, I’ve been feeling like a big threat
On your tenth date you ain’t hit yet?, you been trappin’ for years you ain’t rich yet?
She hear my voice and she get wet, on your tenth date you ain’t hit yet!
I been feeling like a big threat, you been trappin’ for years you ain’t rich yet!
She hear my voice and she get wet, I’ve been feeling like a big threat, on your tenth date you ain’t hit yet?
You been trappin’ for years you ain’t rich yet?
She hear my voice and she get wet, I’ve been feeling like a big threat, on your tenth date you ain’t hit yet!
You been trappin’ for years you ain’t rich yet!

[Verse 3:]
Been on drugs fuck a piss test, got his wifey with me having rich sex
Hammers throwing shells ain’t no chins checked, we done [?] chrome, fuck a rim set
Drug money from the studios, I might pay a nigga just to hold the dope
They gon’ hang they self I don’t need a rope, in the wrong place when that nina flow
And you S-O-L I was eating Ramens ‘fore I seen a cell
Alley ways and them back cuts I done seen them cells
Niggas back up because you might see hell
Brown water sippin’ Holy Grail, you stay inside you never seen a cell
Vac-seal the product so the scent safe, paid the white bitch just to sent the [?]

[Bridge:]
Been on drugs fuck a piss test, got his wifey with me having rich sex
Hammers throwing shells ain’t no chins checked, we done [?] chrome, fuck a rim set
Drug money from the studios, I might pay a nigga just to hold the dope
They gon’ hang they self I don’t need a rope, in the wrong place when that nina flow
Been on drugs fuck a piss test, got his wifey with me having rich sex
Hammers throwing shells ain’t no chins checked, we done [?] chrome, fuck a rim set
Drug money from the studios, I might pay a nigga just to hold the dope
They gon’ hang they self I don’t need a rope, in the wrong place when that nina flow

[Chorus: Dave East]
She hear my voice and she get wet, I’ve been feeling like a big threat
On your tenth date you ain’t hit yet?, you been trappin’ for years you ain’t rich yet?
She hear my voice and she get wet, on your tenth date you ain’t hit yet!
I been feeling like a big threat, you been trappin’ for years you ain’t rich yet!
She hear my voice and she get wet, I’ve been feeling like a big threat, on your tenth date you ain’t hit yet?
You been trappin’ for years you ain’t rich yet?
She hear my voice and she get wet, I’ve been feeling like a big threat, on your tenth date you ain’t hit yet!
You been trappin’ for years you ain’t rich yet!


[Hook]
Move, move, move, move
Tryna kill my groove
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move

[Verse 1]
Move, move, move, move
What me get loose
Caught reason for the last time
Kyrie Irves with the moves
[?]
Mila, Mila got the juice
Mila, Mila got the juice
[?]
Move-move, move-move
Going in with the moves on
Droptop with the rug on
The digital with the cruise on
Oh, skrr skrr on ’em
Aye, why me put that work work on ’em

[Pre-Hook]
Ba-Ba-Ba-Ballin’
Ballin’ like Jordan
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Tryna take my place
No, no, no way
Move, move, move, move
Move, move, move, move

[Hook]
Move, move, move, move
Tryna kill my groove
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move

[Verse 2]
Move, move, move, move
Tryna get past you
Move, move, move, move
Bad vibes on you
Bad vibes on you
Lookin’ eyes on you
That way, that way, that way on you

[Pre-Hook]
Ba-Ba-Ba-Ballin’
Ballin’ like Jordan
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Tryna take my place
No, no, no way
Move, move, move, move
Move, move, move, move

[Hook]
Move, move, move, move
Tryna kill my groove
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move


[Hook]
Move, move, move, move
Tryna kill my groove
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move

[Verse 1]
Move, move, move, move
What me get loose
Caught reason for the last time
Kyrie Irves with the moves
[?]
Mila, Mila got the juice
Mila, Mila got the juice
[?]
Move-move, move-move
Going in with the moves on
Droptop with the rug on
The digital with the cruise on
Oh, skrr skrr on ’em
Aye, why me put that work work on ’em

[Pre-Hook]
Ba-Ba-Ba-Ballin’
Ballin’ like Jordan
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Tryna take my place
No, no, no way
Move, move, move, move
Move, move, move, move

[Hook]
Move, move, move, move
Tryna kill my groove
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move

[Verse 2]
Move, move, move, move
Tryna get past you
Move, move, move, move
Bad vibes on you
Bad vibes on you
Lookin’ eyes on you
That way, that way, that way on you

[Pre-Hook]
Ba-Ba-Ba-Ballin’
Ballin’ like Jordan
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Tryna take my place
No, no, no way
Move, move, move, move
Move, move, move, move

[Hook]
Move, move, move, move
Tryna kill my groove
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Tryna keep my cool
Tryna take that too
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move
Move, move
Move, move, move, move
Move, move, move, move


See this shit go ’round and ’round
Hope you get up to speed and you’re alright
All I ever wanted was the dove view
And all the people that I love to stay high, high, elevated
All I wanna see my niggas sittin’ on top
More than high, high, elevated
All I wanna see my niggas sittin’ on top
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, high, high, high
High, high, high, high
High, high, high, high
High, high, high, high
High, high, high, high

It drops without, then without doubt I’m without drought
How else could I spit out ’bout
Spotted backs without alps
Rain delay
What’s that I came to say?
Get it wet like Training Day
With no drain away, you with it yet
They ain’t related
Lupe got him an H and K
Heckler, Kramer way
Rain delay
Aight, nigga, put the game away
You mean like rain delay?
She said, “If I pop it then you gotta pay me”
So I make it rain for the ladies
Off that, skiin’ where my shooters can’t walk at
Of course, we ball with hoes
In the club, I golf that
But ball back, games where it rains and they halt that
We gettin’ cold, better salt that
In my brain, it is stormin’
When it rains, it is pourin’
Spit out ’bout, swat at bats
Commissioner Gordon, [?] sportsman
Your reigns, not important
But I’m Jordan

High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
See this shit go ’round and ’round
Hope you get up to speed and you’re alright
All I ever wanted was the dove view
And all the people that I love to stay high, high, elevated
All I wanna see my niggas sittin’ on top
More than high, high, elevated
All I wanna see my niggas sittin’ on top
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, high, high, high
High, high, high, high
High, high, high, high
High, high, high, high
High, high, high, high

Why I always gotta say it for you?
Why you be as quiet as a DP with an oral
Why on TV it’s adorable?
And greedy it be horrible
Somethin’ somethin’ sword you
It’s like sayin’, look, Duval too tall
Or the cue ball is too small
I make two fall in the pool hall
And my new car a carpool
You all finna call
[?] to fall
Get a new [?]
High, more than high, high
Sweet
High, more than high, high
Sweet
High, more than high, high
Sweet
High, more than high, high
Sweet
Enough room for you niggas to eat, deep
That’s a keeper homie, whole lot of square foot to sweep
I clean, trampoline, flow lift you off of your feet
Tell your king pass the throne or I’ll kick you off of your seat
Like a drummer, I’ll kick you off from your seat
Like a drum kit, kick you off with my feat

High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high


See this shit go ’round and ’round
Hope you get up to speed and you’re alright
All I ever wanted was the dove view
And all the people that I love to stay high, high, elevated
All I wanna see my niggas sittin’ on top
More than high, high, elevated
All I wanna see my niggas sittin’ on top
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, high, high, high
High, high, high, high
High, high, high, high
High, high, high, high
High, high, high, high

It drops without, then without doubt I’m without drought
How else could I spit out ’bout
Spotted backs without alps
Rain delay
What’s that I came to say?
Get it wet like Training Day
With no drain away, you with it yet
They ain’t related
Lupe got him an H and K
Heckler, Kramer way
Rain delay
Aight, nigga, put the game away
You mean like rain delay?
She said, “If I pop it then you gotta pay me”
So I make it rain for the ladies
Off that, skiin’ where my shooters can’t walk at
Of course, we ball with hoes
In the club, I golf that
But ball back, games where it rains and they halt that
We gettin’ cold, better salt that
In my brain, it is stormin’
When it rains, it is pourin’
Spit out ’bout, swat at bats
Commissioner Gordon, [?] sportsman
Your reigns, not important
But I’m Jordan

High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
See this shit go ’round and ’round
Hope you get up to speed and you’re alright
All I ever wanted was the dove view
And all the people that I love to stay high, high, elevated
All I wanna see my niggas sittin’ on top
More than high, high, elevated
All I wanna see my niggas sittin’ on top
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, high, high, high
High, high, high, high
High, high, high, high
High, high, high, high
High, high, high, high

Why I always gotta say it for you?
Why you be as quiet as a DP with an oral
Why on TV it’s adorable?
And greedy it be horrible
Somethin’ somethin’ sword you
It’s like sayin’, look, Duval too tall
Or the cue ball is too small
I make two fall in the pool hall
And my new car a carpool
You all finna call
[?] to fall
Get a new [?]
High, more than high, high
Sweet
High, more than high, high
Sweet
High, more than high, high
Sweet
High, more than high, high
Sweet
Enough room for you niggas to eat, deep
That’s a keeper homie, whole lot of square foot to sweep
I clean, trampoline, flow lift you off of your feet
Tell your king pass the throne or I’ll kick you off of your seat
Like a drummer, I’ll kick you off from your seat
Like a drum kit, kick you off with my feat

High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high
High, more than high, high


Lyrics Vybz Kartel – Highest level

None a dem nuh deh paw mi level
Umbra not even I know how I do it
And just do it like Jordan or UWI
Shackiel or Coby
And no one can stop mi.(highest level)

Mi nuh know when but
A nuh today, a nuh tomorrow
A nuh today, a nuh tomorrow
Buss it like in a better tomorrow.

Mi rifle dem naw jam like door jam
Mi gun dem naw itch pon program
You nuh si seh you should a send some more man
Dem four shooter deh naw come back
Somewhere under ground is dem new lot number
Sexta Pepper when St. James roll out oh my God
People a run up and down like Jesus just come back
This yah scheme could a full a blood bank.
Beritta.

Barabelom knock it
Rappid him up 30
Bullet a follow back a dem one another
Wi a go get out a the
Everybody seh 30
Bullet a follow back a dem on another.

None a dem nuh deh paw mi level
Umbra not even I know how I do it
And just do it like Jordan or UWI
Shackiel or Coby
And no one can stop mi.

Dem waan know weh mi have a knock
Crocodile Cayman a buss
Knock it meck it light up you life like pepper light
Like Christmas a tomorrow
Bruk a bottle stab him in a gut
Leng should a name cave time fly a bag a bat
And know seh RUssian and Addi naw link up again side a yo mother.

None a dem nuh deh paw mi level
Umbra not even I know how I do it
And just do it like Jordan or UWI
Shackiel or Coby
And no one can stop mi.

Mi rifle dem naw jam like door jam
Mi gun dem naw itch pon program
You nuh si seh you should a send some more man
Dem four shooter deh naw come back
Somewhere under ground is dem new lot number
Sexta Pepper when St. James roll out oh my God
People a run up and down like Jesus just come back
This yah scheme could a full a blood bank
Beritta.

None a dem nuh deh paw mi level
Umbra not even I know how I do it
And just do it like Jordan or UWI
Shackiel or Coby
And no one can stop miii.
Vybz Kartel lyrics
Video level


People get ready
There’s a train a-coming
You don’t need no baggage
You just get on board
All you need is faith
To hear diesels humming
You don’t need no ticket
You just thank the Lord
Yeah yeah yeah

People get ready
For the train to Jordan
Picking up passengers
From coast to coast
Faith is the key
Open the doors and board them
There’s room for all
Among the loved and lost

Now there ain’t no room
For the hopeless sinner
Whom would hurt all mankind
Just to save his own
Have pity on those
Whose chances are thinner
‘Cause there’s no hiding place
From the Kingdom’s throne

Ohh people get ready
There’s a train a-coming
You don’t need no baggage
You just get on board
All you need is faith
To hear diesels a- humming
You don’t need no ticket
You just thank the Lord
Yeah yeah yeah

I’m getting ready
I – I’m ready yeah yeah yeah
Oh I’m getting ready oh – oh
I’m ready yeah


[Hook: Ka$h]
I get stacks, pockets fat
I’m Penny Proud, Kyla Pratt
Tic for tat, we back to back
I’m gettin’ chauffered around, and I’m relaxed (duh)
I hit the lotto, I hit the lotto, I hit the lotto, I hit the lotto
I hit the lotto, I hit the lotto, I hit the lotto, I hit the lotto

[Verse 1: Ka$h]
I’m in the Range, eatin’ snacks
I’m in the back, like Barack
Like Mrs. Michelle, I ring bells
These the new Jordan’s, can’t you tell?
Class in session, grab a chair
You made me flex, how do you dare
I’m with my girls, at a fair
Hit a duck, and won a bear
I need you to add this up, grab a calculator
Put her at the whip, Barbie bae, but I got more flavor
Get fly before you’re higher, super sharp like a taper
She don’t like me, I don’t blame her

[Hook: Ka$h]
I get stacks, pockets fat
I’m Penny Proud, Kyla Pratt
Tic for tat, we back to back
I’m gettin’ chauffered around, and I’m relaxed (duh)
I hit the lotto, I hit the lotto, I hit the lotto, I hit the lotto
I hit the lotto, I hit the lotto, I hit the lotto, I hit the lotto

[Verse 2: Chief Keef]
I’m Mr. Otto, I’m goin’ Pablo
I hits the models, I gets the bottles
I’m goin’ psycho, nothing’s recycled
Look how my ice glow, charged like a rhino
Well other than bool, I’m super cool
You can’t stand me, get you a stool
We back to back in foreign’s, no more rules
You gotta make investments and stop buyin’ shoes
Woah, woah
Woah, woah
Woah, woah
Woah, woah

[Hook: Ka$h]
I get stacks, pockets fat
I’m Penny Proud, Kyla Pratt
Tic for tat, we back to back
I’m gettin’ chauffered around, and I’m relaxed (duh)
I hit the lotto, I hit the lotto, I hit the lotto, I hit the lotto
I hit the lotto, I hit the lotto, I hit the lotto, I hit the lotto
I get stacks, pockets fat
I’m Penny Proud, Kyla Pratt
Tic for tat, we back to back
I’m gettin’ chauffered around, and I’m relaxed (duh)
I hit the lotto, I hit the lotto, I hit the lotto, I hit the lotto
I hit the lotto, I hit the lotto, I hit the lotto, I hit the lotto


Lyrics Migos – Slippery

Pop a perky just to start up (pop it, pop it pop it)
Two cups of purple just to warm up (two cups, drank)
I heard your b*tch she got that water.(slippery)

(Splash, drip, drip, woo, splash)
Slippery, ‘scuse me, please me (please)
Arm up, or believe me, believe me (believe me)
Get beat, cause I’m flexin’ ‘Rari’s (skrt)
You can bet on me (skr, skr).

Hey, hey, hey, tater tot
f*ck niggas on my radar watch (watchin’)
Crocodile hunter, turn ’em to some gator shots (urr)
Iced out watch (ice), ridin’ round ten o’ clock (ten)
Ridin’ round, geeked up, damn, think it’s three o’ clock (three)
Four o’ clock (four), five o’ clock, six o’ clock (five)
I’m gon pop, if I don’t I’m back to the pot (whip)
I got rocks (rocks), big bales, big arms (bales)
Tommy gun, come out and play let’s have fun (yeah)
Big scales (scales), fishscale, big weight (fish)
Iceberg (ice), ice tray, ice tray (woo)
Plug called (called), tried to front, I don’t need it (brrt)
I don’t need it (brrt)
Pockets strong, wrist anemic (strong)
Get freezy (freezy), young nigga pay your debt-is (debt-is)
Grandma (grandma) auntie Ab and auntie Neesa (Neese)
Uncle Bo, auntie Greta serve ya perkys (Greta)
Auntie Eva, she got a pound she might just serve it.

Pop a perky just to start up
(pop it, pop it pop it)
Two cups of purple just to warm up
(two cups, drank)
I heard your b*tch she got that water
(Splash, drip, drip, woo, splash)
Slippery, excuse me, please me (please)
Arm up, or believe me, believe me (believe me)
Get beat, cause I’m flexin’ ‘Rari’s (skrt)
You can bet on me (skr, skr).

Hey, hey, hey, slippery, she numbin’ me, that tongue on me
Honestly (honest), she f*ck with me, a wife to be (wife)
In Italy, bought her a fur, look like the wildebeest (rarr)
Just chill with me (chill)
It is no worry, it is a bill to me (it ain’t nothin’)
I pull up Diablo, I pull up with models
I gave her her first Philippe (Philippe)
We goin’ full throttle, she swallowed the bottle
I’m all in her ovaries (ahh)
I gave her some dollars
I Gucci’d her collar now she can’t get over me (heyyy)
She wanna dose of me (dose)
Just hop in the Ghost with me (Ghost)
Perky and molly, don’t vote for nobody
These b*tch ass niggas ain’t solid (solid)
Run in your house and with pumps and the shotties
Your mom might be up inside it (bah)
Cars robotic, bad b*tch with a body
But really don’t care nothing about it (uh-uh)
Cappin’ and poppin’, I seen that lil Masi
I coulda pulled up and just shot ya ( brrt)
It’s a jungle, I let off some fire (some fire).

Pop a perky just to start up
(pop it, pop it pop it)
Two cups of purple just to warm up
(two cups, drank)
I heard your b*tch she got that water
(Splash, drip, drip, woo, splash)
Slippery, excuse me, please me (please)
Arm up, or believe me, believe me (believe me)
Get beat, cause I’m flexin’ ‘Rari’s (skrt)
You can bet on me (skr, skr).

I rock water, diamonds, I’m drippin’ but not slippin’
I threw a quarter, (well damn) but no I’m not trippin’
Bugatti on Forgi’s, and nawl, I’m not crippin’
I buy Ferrari’s like Jordans
I’m Mike and y’all Pippen
Chillin’, just me and my millions
Niggas, they all in they feelin’s
My b*tches, I spoil them like children
So persistent, if I want it, I go get it
I’m so slimy, grimy, sheisty but still shining
Rude and unkindly, cruel with no conscious
Drop the top on College, nigga I ain’t with no nonsense
And I’m a murderer nigga but I don’t promote violence.

Dead shot (brrt), AK make your head rock (brrt)
Red dot, retro 8, Jordan they in stock
Lean on rocks (Act)
Perkys, mollies, xannies, rocks (roxies)
Oxycontin (oxyies)
Takeoff I’m your med doc (Takeoff!)
Leg lock (leg)
The key I got, unlock the box (box)
What’s in that box, huh?
Don’t tell em they might show the cops (shh)
Wrist watch (bite), abnormal so I flood the clock (ice)
Money flop, panties drop, that’s when them titties pop (woo)
Free my partners (John Wicc)
‘Til they free it’s f*ck the cops (f*ck ’em)
They know I geek a lot
They don’t know I keep a Glock (clueless)
Ain’t been no drought (where)
They think I been sleep a lot
They think I’m dumb (dumb)
They don’t know I see the plot (see it)
f*ck it I seize a knot.

Pop a perky just to start up
(pop it, pop it pop it)
Two cups of purple just to warm up
(two cups, drank)
I heard your b*tch she got that water
(Splash, drip, drip, woo, splash)
Slippery, excuse me, please me (please)
Arm up, or believe me, believe me (believe me)
Get beat, cause I’m flexin’ ‘Rari’s (skrt)
You can bet on me (skr, skr)
Hey, hey, heyyy.
Migos lyrics
Video Migos